Privacybeleid

Ons privacybeleid

Dit privacybeleid (het “Beleid”) verstrekt informatie over de wijze waarop Ovarro Limited en haar verbonden bedrijven en dochtermaatschappijen (samen “Ovarro”, “we”, “wij”, “onze” of “ons”) persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Dit Beleid is bedoeld voor betrokkenen buiten de bedrijvengroep van Ovarro waarmee we contacten onderhouden, met inbegrip van contactpersonen/werknemers van onze zakelijke cliënten, en externe leveranciers/partners van onze klanten, leveranciers en partners, en bezoekers aan onze websites (gezamenlijk “u”).  Voor informatie over onze verwerking van persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, verwijzen wij naar onze privacyverklaring voor sollicitanten.

Onze privacypraktijken kunnen verschillen tussen de landen waarin wij werkzaam zijn, en weerspiegelen de lokale praktijken en wettelijke vereisten. In de meeste gevallen worden deze gevormd door de wetgeving van het land waarin u bent gevestigd.

We kunnen dit Beleid periodiek wijzigen, of bijwerken om wijzigingen in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken te weerspiegelen, of om eventuele wijzigingen in de geldende wetgeving weer te geven. Lees dit Beleid aandachtig door en controleer onze website regelmatig op wijzigingen die wij mogelijk in dit Beleid aanbrengen. Dit Privacybeleid is een aanvulling op andere verklaringen en privacybeleid en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

Volgens de geldende gegevensbeschermingswetgeving, kunt u het recht hebben om op de hoogte te zijn van de identiteit van uw verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is de rechtspersoon die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.  Dit is over het algemeen het geval als u in de Europese Economische Regio (EER) bent gevestigd.

Uw relevante verwerkingsverantwoordelijke kan verschillen, afhankelijk van de wijze waarop u diensten van ons ontvangt. Bijvoorbeeld, als u Ovarro rechtstreeks inhuurt voor het leveren van diensten, is uw relevante verwerkingsverantwoordelijke waarschijnlijk de specifieke entiteit van Ovarro die deze diensten aan u verleent. Dit is veelal de entiteit van Ovarro die zich in uw huidige locatie bevindt, die uw persoonsgegevens verwerkt, en die in alle relevante correspondentie met u wordt genoemd.

In sommige gevallen verwerken we persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen volgens Artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit kan van toepassing zijn op onze verwerking van persoonsgegevens van vertegenwoordigers/werknemers van onze zakelijke klanten en op eindgebruikers van onze partners. Wij verwerken persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om diensten aan onze klanten te leveren en voor direct marketing, wat kan inhouden dat wij periodiek via e-mail contact met u opnemen. Gegevens die door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden verzameld kunnen in een centrale database of in de systemen van elke verwerkingsverantwoordelijke worden opgeslagen, afhankelijk van de diensten die wij u leveren.

In bepaalde omstandigheden heeft u, krachtens gegevensbeschermingswetgeving, de rechten die hieronder worden beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens die door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt; deze rechten zijn waarschijnlijk op u van toepassing als u in Europa gevestigd bent. U hebt het recht om te verzoeken om inzage in of rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten. U hebt bovendien het recht om te verzoeken om beperkte verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken dat de persoonsgegevens volledig worden gewist, en u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U hebt het recht om deze verzoeken bij elke afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke of alle gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in te dienen. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw verzoek indient, is er verantwoordelijk voor om op uw verzoek te reageren, en de bescherming van uw rechten te verzekeren. De contactgegevens voor informatieverzoeken of andere correspondentie met betrekking tot dit Beleid zijn hieronder vermeld.

Indien u normaliter met een van onze zakenpartners handelt en op verzoek van die zakenpartner naar ons bent verwezen om specifieke diensten te ontvangen, of als wij uw gegevens verwerken als onderdeel van de diensten die we aan onze klanten leveren, dan is die zakenpartner/klant wellicht uw relevante verwerkingsverantwoordelijke. In die gevallen is het mogelijk dat dit Beleid niet op u van toepassing is, dus raadpleeg in plaats daarvan het privacybeleid van die zakenpartner. Zelfs als dit Beleid niet direct op u van toepassing is, zal Ovarro, als gegevensverwerker, uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de uitdrukkelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en al het nodige doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en wijziging, beschadiging of gebruik door onbevoegde personen te voorkomen.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Onze verwerkingsactiviteiten worden door dit Beleid beheerst en het Beleid vermeldt uitgebreid hoe we de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, welke als volgt kunnen worden gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, titel; taalvoorkeuren; functienaam, afbeeldingen van personen die via CCTV zijn verzameld (waar toepasselijk);
 • Contactgegevens waaronder bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Transactiegegevens waaronder informatie over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons hebt gekocht;
 • Werkgeversinformatie wanneer u contact met ons hebt in uw hoedanigheid als werknemer van onze klant/partner, de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van uw werkgever, voor zover relevant.
 • Technische gegevens waaronder internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling en locatie van uw tijdzone, types en versies van de browser-plug-in, besturingssysteem en -platform, en andere technologie op de apparatuur die door u wordt gebruikt om deze website te bezoeken;
 • Profielgegevens waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt, apparaattype, besturingssysteem, type browser, browserinstellingen, IP-adres, taalinstellingen, datums en tijden waarop verbinding met een website werd gemaakt (inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en vanaf onze websites (inclusief datum en tijd)), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, reactietijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoek aan bepaalde pagina’s, informatie over interactie met pagina's (zoals scrollen, klikken en muisaanwijzigen) en methodes die worden gebruikt om via de browser de pagina te verlaten, en eventuele telefoonnummers die worden gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen, gebruikersnaam, wachtwoord, beveiligde inloggegevens, geaggregeerde statistische informatie en andere technische communicatiegegevens;
 • Marketing- en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren, registratie van uw interacties met onze online reclame en inhoud, registratie van reclame en inhoud weergegeven op pagina's of App-schermen die aan u worden getoond en eventuele interactie van u met deze reclame of inhoud (inclusief muisplaatsing, muisklikken en eventuele formulieren die u invult);
 • Persoonsgegevens in correspondentie, transactiedocumenten of andere materialen die we tijdens het leveren van diensten verwerken;
 • Registratie van eventuele toestemmingen die u hebt gegeven, tezamen met de datum en tijd, toestemmingsmethode en eventuele gerelateerde informatie;
 • We kunnen bovendien persoonsgegevens over u creëren, zoals registratie van uw communicatie en interactie met ons. We kunnen telefoongesprekken, vergaderingen en andere interacties waarbij u betrokken bent registreren, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Gegevens die we van andere bronnen ontvangen Als we ook met derde partijen werken (inclusief, bijvoorbeeld, zakenpartners, onderaannemers van technische, betalings- en bezorgdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van statistieken en zoekinformatie, kredietbureaus), kunnen we van hen informatie over u ontvangen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten accuraat en actueel zijn. Houd ons daarom op de hoogte als uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons veranderen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verzamelen gegevens als u onze website bezoekt, formulieren op onze websites invult (inclusief als u zich aanmeldt om een van onze producten of bedrijfsnieuwsbrieven te ontvangen), via onze CRM-database, wanneer we aanbestedingsdocumenten ontvangen/beoordelen, of als u telefonisch, via e-mail, post of op andere wijze met ons correspondeert.  Hieronder vallen gegevens die worden verstrekt als u zich aanmeldt voor het gebruik van onze websites, abonneert op onze diensten, als u deelneemt aan sociale-mediafuncties, of als u een probleem met onze websites/producten/diensten meldt.  

Wanneer we bij wet of uit hoofde van de voorwaarden in een contract dat we met u/uw organisatie hebben afgesloten persoonsgegevens moeten verzamelen, en u verzuimt die gegevens op verzoek te verstrekken, is het mogelijk dat wij het contract dat we met u/uw organisatie hebben afgesloten of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld voor het leveren van goederen of diensten) niet kunnen uitvoeren. In dat geval moeten we wellicht door ons te leveren producten of diensten annuleren, maar we zullen u op het betreffende moment informeren indien dit het geval is.

Doeleinden van verwerking en wettelijke basis voor verwerking

 • We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dit toestaat. Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

Gebruik van de persoonsgegevens

 • Voor het uitvoeren van onze verplichtingen (en het uitoefenen van onze rechten) die voortvloeien uit contracten/afspraken tussen u/uw organisatie en ons/onze partner, en om u/uw organisatie de informatie, producten en diensten te verstrekken die u/uw organisatie van ons/onze partner vraagt.
 • Voor het aan u verstrekken van informatie over andere door ons aangeboden goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u/uw organisatie al heeft gekocht, waarnaar u/uw organisatie heeft gezocht of heeft geïnformeerd, en die volgens ons interessant voor u/uw organisatie kunnen zijn.
 • Om informatie aan u/uw organisatie te verstrekken over goederen of diensten die volgens ons interessant voor u/uw organisatie kunnen zijn, of toestemming te geven aan andere organisaties binnen onze bedrijvengroep (of hun aangestelde vertegenwoordigers) om deze informatie aan u/uw organisatie te verstrekken.
 • Om wettelijke verplichtingen na te leven - voor zover noodzakelijk krachtens het geldend recht.

Rechtmatige basis voor gebruik

 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij verwerking dat als doeleinde heeft het leveren van diensten aan u krachtens een contract tussen ons/onze partner en u/uw organisatie.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking dat als doeleinde heeft onze diensten en websites te leveren.
 • De verwerking is noodzakelijk voor naleving van wettelijke verplichtingen, bijv. vereisten van toezichthouders of fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Bewaarperiode

 • Voor het uitvoeren van onze verplichtingen (en het uitoefenen van onze rechten) die voortvloeien uit contracten/afspraken tussen u/uw organisatie en ons/onze partner, en om u/uw organisatie de informatie, producten en diensten te verstrekken die u/uw organisatie van ons/onze partner vraagt.
 • Voor het aan u verstrekken van informatie over andere door ons aangeboden goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u/uw organisatie al heeft gekocht, waarnaar u/uw organisatie heeft gezocht of heeft geïnformeerd, en die volgens ons interessant voor u/uw organisatie kunnen zijn.
 • Om informatie aan u/uw organisatie te verstrekken over goederen of diensten die volgens ons interessant voor u/uw organisatie kunnen zijn of toestemming te geven aan andere organisaties binnen onze bedrijvengroep (of hun aangestelde vertegenwoordigers) om deze informatie aan u/uw organisatie te verstrekken.
 • Om wettelijke verplichtingen na te leven - voor zover noodzakelijk krachtens het geldend recht.

Hoe gebruik we uw persoonsgegevens?

We verwerken de informatie die u verstrekt op een wijze die overeenkomt met de geldende gegevensbeschermingswetten, met inbegrip van de Britse Data Protection Act 2018 (“DPA”), de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU) 2016/679) (“AVG”)) en alle geldende invoeringswetten, regels en secundaire wetgeving die periodiek worden gewijzigd en bijgewerkt, alle relevante praktijkcodes en alle vervolgwetgeving die periodiek van toepassing is. We zullen trachten uw gegevens accuraat en actueel te houden en ze niet langer te bewaren dan nodig is. We zijn echter vereist om bepaalde informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die noodzakelijk is voor inkomstenbelasting- en controledoeleinden. De bewaartijd van bepaalde soorten persoonsgegevens kan bovendien worden geregeld door specifieke vereisten, afgesproken praktijken en individuele bedrijfsbehoeften binnen de commerciële sector.

Informatie over de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben

Wij kunnen op uw verzoek bevestigen welke gegevens we over u in het bezit hebben en hoe deze worden verwerkt. Als we persoonsgegevens over u in het bezit hebben, kunt u de volgende informatie vragen:

 • De categorieën persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt
 • Het doeleinde van de verwerking en de wettelijke basis voor verwerking
 • Indien de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij, informatie over die belangen
 • Ontvanger(s) of categorieën ontvangers waaraan de gegevens zijn/worden verstrekt
 • Als we voornemens zijn de persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie door te geven, informatie over hoe we ervoor zorgen dat dit veilig wordt gedaan. Voor gegevensdoorgiftes vanuit de EU: de EU heeft goedkeuring gegeven voor het zenden van persoonsgegevens naar bepaalde landen omdat deze landen aan een minimum maatstaf van gegevensbescherming voldoen; in andere gevallen zullen we ervoor zorgen dat er specifieke maatregelen zijn ingevoerd om uw gegevens te beschermen
 • Details over uw rechten om persoonsgegevens te corrigeren, wissen en beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan
 • Informatie over uw recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken
 • Hoe u een klacht bij de toezichthoudende autoriteit kunt indienen
 • Of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijk of contractueel vereiste is, of een vereiste om een contract af te sluiten, en of u verplicht bent om de persoonsgegevens te verstrekken, en de mogelijke consequenties van uw verzuim om deze gegevens te verstrekken.
 • De bron van de persoonsgegevens als ze niet direct van u zijn verzameld
 • Eventuele details en informatie over automatische besluitvorming (waar toepasselijk), zoals profilering, en alle nuttige informatie over de gebruikte logica evenals het belang en de verwachte consequenties van dergelijke verwerking, waar toepasselijk.

Stuur ons een e-mail via gdpr@ovarro.com en vraag om ons toegangsformulier voor betrokkenen die u kunt invullen en per e-mail aan ons kunt retourneren.

Als u ons informatie of materiaal met betrekking tot een andere persoon verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat het delen met ons en ons verdere gebruik zoals periodiek aan u wordt beschreven in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Zo moet u die persoon naar behoren informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en hun toestemming verkrijgen, voor zover noodzakelijk krachtens de geldende gegevensbeschermingswetgeving.

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die van u zijn verzameld kunnen worden opgeslagen en verwerkt in een land waarin wij of onze agenten/partners of aannemers voorzieningen hebben en met het bezoeken van onze websites, en het gebruik van onze diensten stemt u in met deze doorgifte van gegevens buiten uw land.

We zullen alle redelijk noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden, of op een ongeoorloofde wijze worden ingezien. We beperken toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die hier om wezenlijke zakelijke redenen wetenschap van moeten hebben.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of als u die zelf hebt gekozen) waarmee u toegang tot bepaalde delen van onze websites hebt, bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn om te doen, zullen wij u en eventuele relevante toezichthouders binnen de wettelijk vereiste periode op de hoogte stellen van een vermoede schending van de gegevensbeveiliging.

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Ons bedrijf is een internationaal bedrijf.  Het is mogelijk dat wij voor het aanbieden en leveren van onze diensten uw persoonsgegevens moeten doorgeven naar diverse landen waarin zich leden van onze groep bevinden, dat wil zeggen onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke holding en zijn dochtermaatschappijen. (U kunt een lijst met aan ons verbonden bedrijven en dochtermaatschappijen op onze website vinden.) We kunnen uw informatie met geselecteerde derde partijen delen, met inbegrip van: zakenpartners, leveranciers, distributeurs, agenten en onderaannemers voor de uitvoering van contracten die wij met hen of u/uw organisatie afsluiten. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten de EER, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika.  Het is mogelijk dat deze landen niet over dezelfde gegevensbeschermingswetgeving beschikken als het land waarin u aanvankelijk de gegevens hebt verstrekt.  Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is en dat voor ons of een van onze zakenpartners of onderaannemers werkt. We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt, en worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en met de in het respectievelijke land geldende gegevensbeschermingswetgeving.

We gebruiken derde partijen die ons in verschillende gevallen diensten verlenen - bijvoorbeeld: aanbieders van systeemadministratiediensten, van juridische, verzekerings- en andere diensten, met inbegrip van consultancydiensten, van marketingactiviteiten, van statistische en zoekmachinediensten, klantenrelatiebeheersdiensten en bedrijfsapplicaties. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met deze derde partijen die zich in en buiten de EER bevinden, moeten delen in verband met hun diensten. We staan het derde partijen niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

We kunnen bovendien in de volgende omstandigheden uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

 • In het geval dat we bedrijven of activa verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de mogelijke koper van die bedrijven of activa kunnen verstrekken 
 • Indien Ovarro Limited of wezenlijk al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens over haar klanten in het bezit van Ovarro een van de overgedragen activa vormen 
 • Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken of delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ovarro, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt tevens het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude of vermindering van kredietrisico.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met het respectievelijk geldend recht.

Het internet is een open systeem, en derhalve is de doorgifte van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen zullen invoeren om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die aan ons met gebruik van het internet worden doorgegeven niet garanderen - deze doorgiftes zijn voor uw eigen risico en u bent er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de persoonsgegevens die u ons toezendt veilig worden verzonden.

Bewaarperiode van uw persoonsgegevens

We doen al het mogelijke om te garanderen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de periode die minimaal noodzakelijk is voor de in dit Beleid vermelde doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten op grond van de wet, van toezichthouders of fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een mogelijkheid bestaat van rechtsvoering met betrekking tot onze relatie met u.

Voor het bepalen van de toepasselijke bewaarperiode voor persoonsgegevens, beoordelen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico of de potentiële schade van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen via andere wegen kunnen bereiken. We nemen bovendien de toepasselijke vereisten op grond van de wet, van toezichthouders, of op fiscaal, boekhoudkundig of ander relevant gebied in overweging.

Marketing

U hebt op elk moment het recht om zich af te melden of uw toestemming in te trekken voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt deze toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar: marketing@ovarro.com.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om ons in staat te stellen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatiemethoden contact met u op te nemen om u informatie te verstrekken over diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Als we diensten aan u leveren, kunnen we informatie aan u sturen betreffende onze diensten en andere informatie die mogelijk interessant voor uw is, met gebruik van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, en in naleving van het geldend recht. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing-mailinglist door eenvoudig op de afmeldingslink te klikken die is opgenomen in elke marketing-e-mail die wij u sturen. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt u van onze marketinglijst verwijderd. We kunnen contact met u blijven opnemen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van diensten waarom u hebt verzocht of om u belangrijke informatie te verstrekken over producten of diensten die wij aan u leveren, zoals een belangrijke update van firmware of een productterugroeping. 

Uw gegevensbeschermingsrechten

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u met betrekking tot uw persoonsgegevens krachtens de gegevensbeschermingswetgeving de hieronder beschreven rechten hebt. De onderstaande rechten zijn waarschijnlijk op u van toepassing als u zich in de Europese Unie bevindt:

Verzoek om inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “toegangsverzoek van betrokkenen”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben en controleren dat wij die rechtmatig verwerken.

Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben. Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u in ons bezit hebben laten rectificeren, hoewel we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt wellicht moeten verifiëren.

Verzoek om wissen van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer we geen goede reden hebben om ze te blijven verwerken. U hebt bovendien het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens wellicht onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we vereist zijn om uw persoonsgegevens te wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Het is echter mogelijk dat we niet altijd aan uw verzoek om te wissen kunnen voldoen vanwege specifieke wettelijke redenen die, waar toepasselijk, op het moment van uw verzoek, aan u zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we een beroep doen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze basis, omdat u vindt dat verwerking van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt bovendien het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens voor direct marketing verwerken. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we overtuigende gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens te verwerken, die in de plaats komen van uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario’s op te schorten:

 • Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen.
 • Wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen.
 • Wanneer u wilt dat wij de gegevens in ons bezit houden, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig hebt om gerechtelijke vorderingen te formuleren of uit te oefenen of om verweer tegen gerechtelijke vorderingen te voeren.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of we prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij. We zullen u, of een door u gekozen derde partij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvan u aanvankelijk toestemming voor het gebruik aan ons hebt gegeven of wanneer we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Het te allen tijde intrekken van uw toestemming wanneer we ons beroepen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming hebt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. Wij zullen u dit op het moment waarop u uw toestemming intrekt meedelen als dit het geval is.

Een klacht indienen - U hebt het recht om te allen tijde een klacht bij ons of de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land in te dienen. De Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsaangelegenheden is de Information Commissioner’s Office (ICO), (www.ico.org.uk).

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Als u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch via cookies of vergelijkbare technologie gegevens van u verzamelen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat deze alle of sommige browsercookies weigert of u waarschuwt als cookies door websites worden geplaatst of gebruikt. Als u cookies deactiveert of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we naar de informatie over cookies op onze website.

Links naar websites van derden

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Onze websites kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op die links klikt of die verbindingen activeert, is het mogelijk dat derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Wijzigingen in dit Beleid

We evalueren ons Privacybeleid regelmatig en eventuele wijzigingen worden aan dit Beleid toegevoegd en op onze websites bijgewerkt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over ons Beleid, de gegevens die wij over u in ons bezit hebben, of als u enige van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail: gdpr@ovarro.com

Neem telefonisch contact met ons op via: +44 (0) 1246 437580

Of schrijf ons op het volgende adres: Legal at Ovarro Ltd, Rotherside Road, Eckington, Sheffield, Verenigd Koninkrijk, S21 4HL

Hoe neem ik contact met de relevante autoriteit op?

Als u een klacht wilt melden of als u vindt dat wij uw klacht niet op een bevredigende wijze hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de respectievelijke gegevensbeschermingsautoriteit. We zouden het echter waarderen om de kans te krijgen om uw klacht te behandelen voordat u een dergelijke autoriteit benadert, en verzoeken u daarom om in eerste instantie, via de bovenstaande contactinformatie, contact met ons op te nemen.

Als u zich in het VK bevindt, kunt u contact opnemen met de Britse Gegevensbeschermingsautoriteit.

Information Commissioner's Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Telefoon: 0303 123 1113 Fax: 01625 524510